Kinderfysiotherapie

Kinderen leren bewegen

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar.

Signalen bij baby’s, 0-2 jaar

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Jong aangeleerd, 2-10 jaar

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen, 8-16 jaar

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdgenoten. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut

Is het kind doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut, dan volgt een intake. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde test krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klant of de hulpvraag. Soms is er alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klanten duurt de behandeling langere tijd.

Wat is een kinderfysiotherapeut?

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. Deze kennis is opgedaan in een drie post-HBO-opleiding. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichtingen en advies. Hij of zij werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Behandelingen worden na een evaluatie gerapporteerd aan de verwijzer. De kinderfysiotherapeut kan uiteraard goed met kinderen overweg en heeft een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen. Kinderfysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in vrijgevestigde praktijken, ziekenhuizen, revalidatiecentrum en scholen.

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of een medisch specialist kan een gerichte verwijzing ‘kinderfysiotherapie’ geven. Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk. Als u zich afvraagt of onze kinderfysiotherapeut iets voor uw kind kan betekenen kunt u ook een veel gevallen rechtstreeks komen zonder een verwijzing van een arts. De kosten van kinderfysiotherapie worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Wat wel of niet wordt vergoed kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar. Een verwijzing van een kinderarts of specialist kan wel het verschil betekenen tussen vergoeding uit de basisverzekering of de uit aanvullende verzekering (óf voor eigen rekening komt, indien niet aanvullend verzekerd).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie? Kijk dan op de website van kinderfysiotherapie.

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.